Vedtægter

Vedtægter for Morsø Litteraturforening

§ 1.  Foreningens navn er Morsø Litteraturforening.

§ 2.  Det er foreningens formål at tage initiativet til eller deltage i arrangementer af litterær karakter.

§ 3.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar-februar måned. Generalforsamlingen er lovlig, når dens afholdelse er annonceret 10 dage før via mail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse på 5 medlemmer.
  Valget gælder for 2 år.
  2 medlemmer vælges i lige årstal, og 3 i ulige årstal.
  Valg af 1 suppleant hvert år.
  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.
 6. Eventuelt

§ 4.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på første bestyrelsesmøde, som afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Posten som kasserer kan besættes med en person uden for bestyrelsen. Hvis Morsø Folkebibliotek ikke er repræsenteret i bestyrelsen, kan biblioteket udpege en person fra personalet, som associeres bestyrelsen.

§ 5.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På generalforsamlingen fastsættes medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.

§ 6.  Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. På generalforsamlingen afgøres alt ved simpel stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne fremsætter ønske herom. Den skal afholdes senest 14 dage efter fremsættelse.

§ 7.  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver den eller de foreninger på Mors, hvis virke efter foreningens skøn ligger nærmest Litteraturforeningens virke.

Revideret januar 2024.